Kancelaria MKKL

Polityka prywatności - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 DANE PODLEGAJĄCE PRZETWARZANIU

Przetwarzaniu podlegają dane, które są zbierane w ramach korzystania przez osoby korzystające z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez MKKL Kancelarię Radców Prawnych, głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Piotr Matuszczyk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Matuszczyk Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Narutowicza 16 lok. 9,90-135 Łódź, 90-135 Łódź, NIP 7282413885, REGON 473087664, tel. kom. +48 697 055 102, e-mail: pmatuszczyk@o2.pl.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub zgłaszania żądań dotyczących realizacji określnych praw, proszę o kontakt:

 • osobisty w mojej w Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Matuszczyk lub

 • za pomocą poczty elektronicznej: pmatuszczyk@o2.pl lub

 • pod numerem telefonu: 697-055-102 lub

 • pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Matuszczyk, ul. Narutowicza 16 lok. 9, 90-135 Łódź z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

3. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz żądania dotyczące realizacji określonych praw można zgłaszać za pośrednictwem pełnomocnika.

4. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, Kancelaria zwróci się do Państwa o przekazanie dodatkowych informacji z tym związanych. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Kancelaria poinformuje o przyczynach tego działania. W przypadku, w którym żądanie miało formę elektroniczną odpowiedź zostanie udzielona w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie.

6. Kancelaria będzie przechowywała informacje dotyczące zgłoszonego przez Państwa żądania, aby wykazać uczynienie przeze mnie zadość ciążącym na nim obowiązkom wynikającym z przepisów prawa (tj. z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO)


CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Przetwarzanie przeze Kancelarię Danych osobowych klientów/kontrahentów (lub ich przedstawicieli bądź pracowników posiadających status osób fizycznych) odbywa się:

 1. w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między Panem/Panią a Administratorem lub wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji takiej umowy (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. w związku z obowiązkiem Administratora wynikającym z przepisów prawa, w tym podatkowego lub regulacji dotyczących prania brudnych pieniędzy oraz innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 3. dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

– w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami;

– w celach związanych z obsługą informatyczną, w tym analizą Danych osobowych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie Serwisu – jeśli wyraził Pan/Pani na to odrębną zgodę,

– w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji, w tym celem monitoringu komunikacji elektronicznej.

– prowadzenia działań informacyjnych o zmianach w obowiązującym prawie, orzecznictwie; – wykrywania nadużyć w usługach

2. W przypadku podania przez Pana/Panią fakultatywnych Danych osobowych (innych niż niezbędne do osiągnięcia ww. celów podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

REKRUTACJA

 1. W przypadku prowadzenia przeze Kancelarię procesów rekrutacyjnych Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (przesłanka z art. 6ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);

 2. prowadzenia procesu rekrutacyjnego – w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Zostaną one usunięte nie później niż po upływie dwóch lat od ich otrzymania przez Administratora, chyba że zgoda została uprzednio wycofana;

 4. w celu sprawdzenia kompetencji osoby ubiegającej się o zatrudnienie u Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest sprawdzenie kompetencji osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 5. w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( przesłanka z art. 6 ust. 1lit. f RODO).

 1. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa pracy jest nierozpatrzenie danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

 2. Należy mi przekazywać Dane osobowe jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy.

 3. W sytuacji przesłania przez Pana/Panią Danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na Pani/Pana zgodzie (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie dokumentów zawierających te dane.

 4. Jeżeli przesłane Dane osobowe będą nieadekwatne do celu, jakim jest prowadzenie procesu rekrutacyjnego, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane przez Administratora.

ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Kancelaria zbiera dane osobowe w celach związanych z inicjacją i utrzymywaniem kontaktów biznesowych (np. wymiana wizytówek podczas spotkań biznesowych). Podstawą prawną przetwarzania danych jest mój prawnie uzasadniony interes (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu i utrzymywaniu kontaktów biznesowych. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane.


BRAK OBOWIĄZKU WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umów przez MKKL Kancelarię Radców Prawnych.

 W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na działania informacyjne i marketingowe:

– wyrażenie zgody jest dobrowolne i brak jej wyrażenia nie wpływa ma możliwość skorzystania z usług prawnych,

– zgoda może być w każdej chwili odwołana, ale działania dokonane w okresie jej obowiązywania pozostają zgodne z prawem,

– działania informacyjne i marketingowe będą dotyczyć tylko usług radcy prawnego – dane nie będą przekazywane innym podmiotom w celu prowadzenia marketingu.

SPOSÓB PRZETWARZANIA

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania danych jest świadczenie usługi i jej doskonalenie, a także zapewnienie bezpieczeństwa co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora Dane mogą być udostępniane na zlecenie administratora danych podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (Art. 6. ust. 1. lit: a) zgoda na przetwarzanie danych, b) zawarcie i wykonanie umowy, c) obowiązki prawne, f) uzasadnione interesy (windykacja należności) RODO.

PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane przetwarzającym dane w imieniu MKKL Kancelarii Radców Prawnych zaufanym podmiotom współpracującym z MKKL Kancelarią Radców Prawnych na podstawie zawartych umów powierzenia jeżeli taki dostęp będzie konieczny tj. podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną, prawnikom współpracującym, podmiotom zapewniającym informatyczna, księgową, pocztową, a także udostępnianie w celu realizacji uzasadnionych interesów MKKL Kancelaria Radców Prawnych. W razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (np. sądom, prokuraturze, policji).


PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR UNII EUROPEJSKIEJ

Ze względu na korzystanie z globalnych usług informatycznych dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzecich, w szczególności USA. Przekazywanie danych opiera się na przesłankach wskazanych w Rozdziale V RODO, przede wszystkim w oparciu o certyfikaty bezpieczeństwa oraz standardowe klauzule umowne. Podanie danych osobowych równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzania danych w państwie trzecim, gdzie standardy ochrony danych osobowych mogą być niższe niż w krajach Unii Europejskiej.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Wszystkim osobom, których Dane osobowe są przetwarzane przeze mnie przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,
  gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
  zapomnianym”) – w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a Administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, -sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

– administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub przesłanki niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych);

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – we wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych,

h) prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu Danych osobowych (w tym profilowaniu),

2. Kancelaria nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez:

– okres potrzebny do realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane do MKKL Kancelarię Radcy Prawnego drogą elektroniczną, a następnie zostaną usunięte po okresie przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z przetwarzaniem danych, chyba że przetwarzanie danych odbywać będzie się na innej podstawie (dane będą potrzebne do wykonania umowy albo zostanie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie w celach marketingowych).

– okres potrzebny do realizacji umowy, a następnie zostaną usunięte po okresie przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z przetwarzaniem danych i świadczeniem usług oraz obowiązkami podatkowymi, chyba że przetwarzanie danych będzie się odbywać na innej podstawie (zgoda marketingowa, kolejne świadczone usługi).