Kancelaria MKKL

Upadłość konsumencka Łódź

Upadłość konsumencka została wprowadzona ustawą 31 marca 2009 r. Prawo Upadłościowe. Jest to więc stosunkowo nowa możliwość oddłużenia dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Upadłość pozwala uwolnić się od długów, bez względu na źródło ich pochodzenia, choć nie bez wyjątków, wśród których znajdują się m.in. zobowiązania alimentacyjne. Jeśli straciłeś płynność finansową i poszukujesz sprawdzonego sposobu, który pozwoli Ci stopniowo wyjść z tych uciążliwych problemów, sprawdź, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej to rozwiązanie dla Ciebie.
Kancelaria MKKL

Czym jest upadłość konsumencka?

To postępowanie sądowe dostępne tylko dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej), które nie prowadzą działalności, jednocześnie niemogące sprostać swoim zobowiązaniom finansowym, a które posiadają co najmniej jednego wierzyciela. Dzięki upadłości konsumenckiej sąd upadłościowy może oddłużyć osobę w uznanym zakresie. Najpierw należy zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Pierwszym krokiem jest weryfikacja formalna wniosku i określenie jego podstaw, a następnie przeprowadza się tak zwane właściwe postępowanie upadłościowe, podczas którego określa się plan podziału masy upadłościowej.
MKKL Kancelaria
Kancelaria MKKL
Jakie są skutki związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej? Decyzją sądu przydzielony osobie niewypłacalnej zostaje syndyk, który wraz z dniem ogłoszenia upadłości wyłącznie dysponuje majątkiem dłużnika na podstawie planów podziału masy upadłościowej. Z kolei masą upadłości zarządza syndyk. Oznacza to, że syndyk spłaca zobowiązania uznane na liście wierzytelności z majątku upadłego.
Jeśli sąd nie umorzy całości zadłużenia, może ustalić plan spłat lub sprzedaż mienia konsumenta, żeby spłacić większość zobowiązań pieniężnych względem wierzycieli. W wyniku wydania postanowienia sądu część zadłużenia może zostać umorzona. Warto więc zastanowić się, czy upadłość konsumencka to najlepsze możliwe rozwiązanie. Co istotne, wierzyciele o postępowaniu dowiadują się dopiero po jego zakończeniu, czyli kiedy sąd wydaje postanowienie o upadłości konsumenckiej.
Kancelaria MKKL

Co można zyskać dzięki upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka niesie za sobą wiele korzyści dla zadłużonego, jak i dla jego wierzycieli:
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to przede wszystkim możliwość zawarcia ugody z wierzycielami i rozpoczęcie nowego życia, uwalniając się od starych długów.
Kancelaria MKKL

W jaki sposób możemy pomóc Ci ogłosić upadłość konsumencką?

Nasza kancelaria jest Ci w stanie pomóc między innymi w następującym zakresie:
Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, stawiamy na szeroką i dokładną analizę. Jesteśmy w stanie podjąć się pomocy na każdym etapie postępowania. Nasza pomoc prawna jest kompleksowa, dlatego już od pierwszego spotkania dostarczamy profesjonalne rozwiązania, które pomogą Ci pozbyć się uciążliwego problemu, jakim jest niewypłacalność.
Kancelaria MKKL

Kto może uzyskać upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka może być ogłoszona tylko przez osoby fizyczne. Osobą fizyczną w rozumieniu przepisów jest każdy człowiek, który ma zdolność prawną. Zatem kto nie może ogłosić upadłości? Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić osoby prawne, czyli podmioty takie jak przykładowo spółki akcyjne, którym ustawa przyznaje osobowość prawną. Upadłości konsumenckiej nie może też ogłosić osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą. Brak jest w tym zakresie innych wymogów. Nie ma innych przeciwwskazań, jak np. wiek osoby składającej wniosek.
Warto pamiętać, że w dniu ogłoszenia upadłości osoby pozostającej w związku małżeńskim powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Przepis art. 124 ust. 1 prawa upadłościowego jednocześnie stanowi, iż jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Takie uregulowanie kwestii upadłości jednego z małżonków jest bardzo surowe dla drugiego z małżonków. Takie sformułowanie regulacji prawnej jest konieczne z tego względu, że małżonek nie jest stroną postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jednocześnie małżonek ponosi daleko idące konsekwencje wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W takiej konstrukcji prawnej małżonek upadłego, swoim udziałem w majątku dorobkowym, ponosi wobec wierzyciela odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka. Jedyne jego uprawnienie w toku postępowania upadłościowego sprowadza się do zgłoszenia wierzytelności z tytułu udziału w majątku dorobkowym
Kancelaria MKKL

Jakie dokumenty są potrzebne, by wnioskować o upadłość konsumencką?

By sąd upadłościowy mógł stwierdzić upadłość konsumencką należy przedstawić mu szereg dokumentów, takich jak:
Im więcej dokumentów wskazujących na posiadane zadłużenie, tym większa szansa na ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej.
Kancelaria MKKL

Jak wygląda procedura upadłości konsumenckiej?

W jaki sposób przebiega cała procedura? Składa się ona zasadniczo z kilku równoważnych etapów. Tłumaczymy krok po kroku, czego należy się spodziewać.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Samo postępowanie rozpoczyna się wnioskiem osoby zainteresowanej tym, aby wobec niej orzeczono upadłość. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest bardzo sformalizowany i skomplikowany. Z tego powodu przy sporządzeniu wniosku potrzebne jest uzyskanie pomocy prawnej.

Możliwość oddalenia wniosku przez sąd

Jeszcze jakiś czas temu sąd obligatoryjnie badał przesłankę winy, czyli to w jakim stopniu zadłużony przyczynił się do powstania tych zobowiązań. Sąd badał, czy osoba zaciągając kolejne zobowiązania była w stanie je spłacać, a więc to, czy dłużnik doprowadził do niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa, czy jednak przyczyna jej niewypłacalności powstała później, już po zawarciu zobowiązań. Aktualnie na każdym etapie postępowania istotna jest osobista sytuacja upadłego.

Etapy postępowania upadłościowego

Po złożeniu wniosku oraz po zweryfikowaniu przez sąd, że brak jest przesłanek negatywnych dla ogłoszenia upadłości, wydaje on postanowienie, w którym ogłasza upadłość konsumencką danej osoby. Następnie wyznacza doradcę restrukturyzacyjnego, czyli syndyka, który dokonuje czynności w tym postępowaniu, takich jak szukanie majątku upadłego. Syndyk określa także tryb postępowania i tryb likwidacji majątku.

Plan spłaty wierzycieli i jego wykonanie

Sąd upadłościowy bada, w jaki sposób doszło do powstania zaległości, a przede wszystkim to, czy brak spłaty wynikał z zamierzonego, świadomego działania, czy też wynikał z przyczyn niezależnych od dłużnika. Następnie ustalany jest plan spłaty. Na tym etapie postępowania wierzyciele mają możliwość reagowania na postanowienia sądu, a także mogą kwestionować sposób spłaty, wysokość spłat i okres spłaty. W planie spłaty wierzycieli sąd określa w jakim zakresie i w jakim czasie należy spłacać uznane zobowiązania upadłego, to znaczy decyduje o wykonaniu planu spłaty wierzycieli.
Kancelaria MKKL

Upadłość konsumencka w Łodzi – kancelaria MKKL

Jeżeli chcesz uwolnić się od długów, zapraszamy do kontaktu. Porady prawne odbywają się po uzgodnieniu terminu drogą formularza kontaktowego, mailową lub telefoniczną. Oferujemy kompleksową pomoc związana ze złożeniem wniosku i przejściem przez cały proces ogłoszenia upadłości. Ponadto choć upadłość konsumencka dotyczy jedynie osób fizycznych, mamy także rozwiązania dla przedsiębiorców, których biznesy okazały się niewypłacalne. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Możesz się z nami skontaktować i porozmawiać o Twojej sprawie.