Kancelaria MKKL

Regulamin strony i świadczenia usług drogą elektroniczną

Ilekroć w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej Regulaminem jest mowa o:

1) Formularzu – oznacza to formularz kontaktowy dostępny na stronie www.mkkl.pl, który umożliwia Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą;

2) Konsumencie – oznacza to tych spośród Usługobiorców, którzy będąc osobami fizycznymi dokonują z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Usługach – oznacza to świadczenie pomocy prawnej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną w formie wideokonferencji, rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail);

4) Usługodawcy – oznacza to odpowiednio: Piotr Matuszczyk Kancelaria Radcy Prawnego NIP 728-241-38-85; Mateusz Kaczmarek Kancelaria Radcy Prawnego NIP 7692111416 oraz Katarzyna Kaczmarek-Bogdan NIP 7282820998;

5) Usługobiorcy – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza korzystać z usług Serwisu/Strony;

6) Serwisie/Stronie – oznacza to stronę internetową WWW dostępna pod adresem: www.mkkl.pl;

7) Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – oznacza to osobę fizyczną, która zawiera z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z informacją udostępnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§2

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a Konsument korzystając z Usług akceptuje treści niniejszego Regulaminu.
 2. Treść Regulaminu może zostać również bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdy czasie za pośrednictwem serwisu.
 3. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 4. W przypadku korzystania ze Strony należy działać z poszanowaniem prawa. Zakazane jest w szczególności dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca informuje, że:

1) można się z nim kontaktować za pomocą formularza, poczty elektronicznej: pmatuszczyk@o2.pl, usług wideokonferencji lub nr telefonów: +48 697-055-102 (radca prawny Piotr Matuszczyk); +48 535 600 707 (radca prawny Mateusz Kaczmarek) oraz +48 881 210 445 (radca prawny Katarzyna Kaczmarek-Bogdan);

2) są oni wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) legitymują się tytułem zawodowym radcy prawnego (uzyskanym w Rzeczpospolitej Polskiej);

4) są członkami samorządu radców prawnych, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi odpowiednio pod numerami wpisów: Łd-M-1899 (radca prawny Piotr Matuszczyk), Łd-P-274 (radca prawny Mateusz Kaczmarek) oraz Łd-2259 (radca prawy Katarzyna Kaczmarek-Bogdan);

5) obowiązują ich zasady określone w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. dostępnego na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych (w chwili powstawania niniejszego regulaminu dostępnej pod adresem https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/), w tym obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji, uzyskanych podczas świadczenia usługi.

 1. W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu zbierane są dane Usługobiorcy, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług (imię, nazwisko, adres elektroniczny). Zasady przetwarzania danych osobowych zostały odrębnie określone w polityce prywatności i plików cookies zamieszczonych na Stronie.

§ 3

RODZAJE SŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość Usługi odpłatne, polegające w szczególności na:
  1. udzieleniu porad prawnych za pośrednictwem telefonu, e-maila, Formularza, komunikatorów internetowych;

b) przygotowaniu projektów pism na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych przez Usługobiorcę.

2. Ponadto, za pośrednictwem Serwisu/ Strony Usługodawca świadczy także usługi nieodpłatne polegające na:

a) możliwości korzystania z treści umieszczonych przez Usługodawcę na Stronie;

b) na wysyłaniu na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej informacji handlowej lub marketingowej.

3. Przykładowa lista i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę znajduje się na Stronie w zakładce Specjalizacje.

§ 4

WYMAGANIA TECHNICZNE

Dla korzystania ze Strony konieczne jest łączne spełnienie następujących wymogów:

1) dysponowanie komputerem lub urządzeniem mobilnym posiadającym dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps), wyposażonym w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS;

2) dysponowanie poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer;

3) dysponowanie odpowiednim programem obsługującym pocztę elektroniczną;

4) posiadanie włączonej obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej,

§ 5

ZAGROŻENIA I ZABEZPIECZENIA

 1. Usługodawca informuje, że zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Usługobiorcy jest ryzyko pozyskania lub modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione.
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

1) złośliwe oprogramowanie/szkodliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty, które zostało przeznaczone do złych celów i działa wbrew oczekiwaniom użytkownika, takie jak m.in. wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), beckdoory, programy szpiegujące (and. spyware), keyloggery, dialery, exploit, rootkity, rejestratory klawiszy;

2) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne, zwykle masowo wysyłany, głównie zawierające treści o charakterze reklamowym;

3) wyłudzanie poufnych informacji dostępowych (np. loginów, haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.

 1. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, sugeruje się stosowanie przez Usługobiorcę odpowiednich środków technicznych, które minimalizują ryzyko powstania powyżej opisanych zagrożeń, a w szczególności zasadne jest, aby Usługobiorca zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu w:

1) aktualizowany na bieżąco program antywirusowy;

2) włączoną zaporę sieciową typu firewall;

3) szyfrowanie poczty elektronicznej na poziomie transmisji za pomocą odpowiedniego protokołu, np. TLS lub SSL.

 1. Usługodawca stale podejmuje starania celem podniesienia bezpieczeństwa komunikacji z Serwisem oraz usprawnienia korzystania ze Strony, w tym korzysta on z:

1) serwera poczty elektronicznej obsługującego szyfrowanie na poziomie transmisji za pomocą protokołu RSA i SSL;

2) programu antywirusowego, który jest stale aktualizowany;

3) zapory sieci typu firewall.

5. W uzgodnieniu z Usługobiorcą możliwe jest ustalenie innych zabezpieczeń świadczenia usług drogą elektroniczną na odległość, w tym korespondencji mailowej, np. zabezpieczanie załączników do wiadomości e-mail hasłem, szyfrowanie załączników, szyfrowanie całej treści wiadomości.

§ 6

PLIKI COOKIES I KOMUNIKATORY INTERNETOWE

 1. Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej w Serwisie.
 2. Dostawcą usługi wideokonferencji Usługodawcy jest Zoom Video Communication Inc. (Zoom) lub inny komunikator internetowy umożliwiający wideokonferencję, z którym zawarta zostanie umowa przetwarzania danych wraz z tzw. standardowymi klauzulami umownymi. Komunikacja w przypadku komunikatora Zoom jest szyfrowana w standardzie TLS 256 bit na całej drodze Usługodawca – Usługobiorca (szyfrowanie end-to-end) i nawet Zoom nie ma dostępu do tej komunikacji. Jeżeli wirtualne spotkanie będzie nagrywane, wtedy treść komunikacji jest przechowywana w UE. Zoom również zapewnia, że nie ma dostępu do nagranych spotkań, gdyż dane „w spoczynku” też są szyfrowane. Zoom przesyła do USA dane telemetryczne (czyli np. o tym skąd Usługobiorca się łączy, ile danych przesłał, jakie komendy wydaje usłudze) i podstawowe dane (te, które Usługobiorca wprowadził do Zoom rejestrując się na spotkanie). Zoom zapewnia zgodność z RODO takiego transferu danych w ramach uczestnictwa w programie Privacy Shield oraz przez zawarcie z nami tzw. standardowych klauzul umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość strony oraz jej struktura są chronione prawami autorskimi. W związku z powyższym zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek prezentowanych na Stronie materiałów oraz treści dla celów komercyjnych, bez zgody Usługodawcy.
 2. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Utworów, chyba że strony uzgodnią inaczej. Usługobiorcy przysługuje prawo wykorzystania dokumentów opracowanych przez Usługodawcę w ramach świadczonych Usług wyłącznie w ramach umówionego użytku, do celu do którego ostał on przygotowany. Rozpowszechnianie dokumentów opracowanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usług wymaga każdorazowej zgody Usługodawcy.

§ 8

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zamówienia na Usługi są składane przez Usługobiorcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się w na następujących zasadach:
  1. Usługobiorca wysyła za pomocą Formularza lub poczty elektronicznej zapytanie – ofertę zawarcia umowy z Usługobiorcą, w którym przedstawi kluczowe informacje dotyczące stanu faktycznego i problemu prawnego oraz rodzaju usługi, w zakresie której chce skorzystać z Usługi. W razie gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania zamówianej Usługi, Usługodawca powinien załączyć skany wszystkich niezbędnych dokumentów.

2) złożenie oferty zawarcia umowy przez Usługobiorcę następuje w momencie wysłania do Usługodawcy prawidłowo wypełnionego formularza lub wiadomości elektronicznej;

3) po zapoznaniu się z treścią wiadomości, Usługodawca ma prawo skierować do Usługobiorcy dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi oraz zawarcia umowy, w tym wyceny Usługi;

4) w przypadku, gdy Usługobiorca stwierdzi, że posiada wszystkie niezbędne informacje lub dokumenty do wykonania Usługi, prześle on Usługobiorcy wiadomość elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, potwierdzającą otrzymanie zapytania ofertowego wraz z propozycją terminu wykonania Usługi oraz wysokości wynagrodzenia za Usługę, wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego Usługodawcy, na który Usługobiorca winien je uiścić;

5) w przypadku akceptacji przez Usługobiorcę warunków zawarcia umowy zaproponowanych przez Usługodawcę, powinien on dokonać zapłaty uzgodnionego wynagrodzenie na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy oraz wysłać wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy zawierającą akceptację warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługę;

 1. Usługodawca informuje i zastrzega, że nie dojdzie do zawarcia umowy na Usługi, jeżeli treść uzupełnionego formularza lub wiadomości elektronicznej jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługobiorcy lub Usługodawcy;

7) w momencie wpływu do Usługodawcy wiadomości elektronicznej od Usługobiorcy zawierającej akceptację wszystkich warunków zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia, pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dochodzi do zawarcia umowy na warunkach wynikających z korespondencji elektronicznej w tym przedmiocie i niniejszego regulaminu;

8) Usługodawca przystąpi do wykonania Usługi w umówionym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Usługodawca przystąpi do wykonania Usługi nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia zawarcia umowy o ile Konsument/Przedsiębiorca na prawa Konsumenta nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

§ 9

WYNAGRODZENIE/KOSZTY

 1. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich w wartości netto. Do wynagrodzenia zawsze jest doliczany podatek VAT według stawki przepisanej prawem.
 2. Po wykonaniu Usługi lub otrzymaniu kwoty wynagrodzenia, Usługodawca wystawi odpowiednio paragon fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku, gdy Konsument chce otrzymać imienną fakturę VAT, zobowiązany jest on do poinformowania o tym Usługodawcy w wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie warunków umowy zaproponowanych przez Usługodawcę, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5) niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku kontaktu telefonicznego z Usługodawcą opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.
 4. Wysokość wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych przez Usługodawcę ustalana jest na poziomie zależnym w szczególności od rodzaju sprawy, a także stopnia jej skomplikowania, w tym czasu i nakładu pracy radcy prawnego potrzebnego do wykonania Usługi.

§ 10

ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy na świadczenie Usług z Usługobiorcą w sytuacji, gdy:

1) Usługobiorca nie przekazał informacji lub dokumentów niezbędnych do świadczenia Usługi;

2) świadczenie usługi byłoby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami lub przepisami aktów prawnych obowiązujących członków samorządu radców prawnych, w tym naruszałoby tajemnicę zawodową lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia, ograniczenia niezależności Usługodawcy, albo gdy powodowałoby konflikt interesów, w szczególności, gdy posiadana przez Usługodawcę wiedza o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał czynności zawodowe, dawałaby Usługobiorcy nieuzasadnioną przewagę;

3) Usługobiorca przekazał Usługodawcy dane mające charakter bezprawny;

4) Usługobiorca wystąpił z ofertą wykraczającą poza zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 1. W przypadku wystąpienia po zawarciu umowy okoliczności będących podstawą do odmowy świadczenia Usług, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od uzyskania przez niego informacji uprawniających do odmowy świadczenia Usług.
 2. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu przez niego żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. W przypadku gdyby okazało się, że z jakiś przyczyn cena lub wynagrodzenie za Usługę jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi:

1) gdy usługa została w pełni wykonana, a rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą Usługobiorcy oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez Usługodawcę;

2) po upływie 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie usługi.

 1. W celu skorzystania z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy, Usługobiorca zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 2. Usługobiorca może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługobiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w każdym przypadku nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Usługobiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Usługobiorca w każdym przypadku nie poniesie żadnych opłat związanych z dokonaniem na jego rzecz zwrotu wcześniej uiszczonych środków.

§ 11

REKLAMACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi. Treść reklamacji należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: pmatuszczyk@o2.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy, w tym adres poczty elektronicznej na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację oraz przedmiot reklamacji i żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia oraz o prawdopodobnym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca, w odpowiedzi na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji, proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacja rozpatrzona przez Usługobiorcę zgodnie z regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Strony wynikający z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższej lub działania osób trzecich, jak również zastrzega prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwatorskie, modernizację, rozbudowę, konserwacje lub modyfikacje Serwisu.
 8. Wszelkie informacje zamieszczane na Stronie w zakładce Blog mają charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym zakresie nie stanowią one porady prawnej, ani oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności, rzetelności i przydatności zamieszczanych tam materiałów, niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

§ 12

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym do:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą;

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (w chwili powstawania niniejszego regulaminu są one dostępne pod adresami:

§ 13

ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie i ze skutkiem do umów zawartych po dacie publikacji zmiany Regulaminu na Stronie.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia danej Umowy z Usługobiorcą.

Załącznik 1

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wzór ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Pobierz plik PDF